Maatori Oy:s Dataskyddsbeskrivning

Detta är en kombinerad dataskyddsbeskrivning och informationsdokument i enlighet med dataskyddslagen och EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679/EU). Denna dataskyddsbeskrivning skapades den 20 november och uppdaterades senast den 20 november 2023.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Maatori Oy (org.nr: 0967353-5)
Somerotie 8
36220 Kangasala
www.maatori.fi

Kontaktperson för frågor om dataskydd:

Marika Myllykoski
sales@maatori.fi
+3584578731415

REGISTRETS NAMN OCH INNEHÅLL

Maatori Oy:s kund-, användar- och marknadsföringsregister (”Kundregistret”)

DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN FÖR BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER / VARFÖR SAMLAR FÖRETAGET IN DINA UPPGIFTER?

Allmän information om databehandling

Personuppgifter är information som kan kopplas till en viss person. I detta dokument beskrivs mer i detalj förfarandena för insamling, behandling och utlämnande av personuppgifter samt användarens, det vill säga den registrerades, rättigheter. I den mån Kundregistret innehåller personuppgifter omfattas behandlingen av sådana uppgifter av dataskyddslagen och andra tillämpliga lagar, förordningar, myndighetsföreskrifter och anvisningar som gäller behandling av personuppgifter.

Syftet med insamlingen av personuppgifter:

a) Registrering av kunden som användare av en tjänst som erbjuds av Maatori Oy eller köp av produkter som erbjuds av Maatori Oy.

 • Syftet med registret är att upprätthålla ett register över kunder som har köpt produkter eller tjänster som erbjuds av Maatori Oy eller registrerat sig som användare av webbplatsen eller tjänsterna
 • Registret används också för Maatori Oy:s marknadsförings- och informationsändamål

De personer som avses i denna punkt (a) benämns nedan ”Kunden”.

b) Samtyckesbaserad datalagring

I den mån rätten till registrering baserad på ovan nämnda lagar eller omständigheter överskrids, eller om ingen annan rättslig grund finns, kommer kundens samtycke till lagring, behandling och bevarande av personuppgifter att begäras separat.

Påföljder vid underlåtenhet att lämna upplysningar:

Om den personuppgiftsansvarige inte får den information som avses i punkterna a och b kan tjänsten inte påbörjas eller fortsätta, eller något annat avtal eller någon rättslig åtgärd vidtas med användaren.

Ändamålet med uppgifterna

Informationen i kundregistret kan komma att användas för följande huvudsyften:

 • förvalta och utveckla tjänsten
 • producera, tillhandahålla, utveckla, förbättra och skydda tjänsterna
 • fakturera, inkassera och verifiera kundtransaktioner
 • visa riktad reklam
 • göra analyser och föra statistik om tjänsterna
 • utföra kundkommunikation, marknadsföring och reklam
 • skydda och trygga den personuppgiftsansvariges och andra personers och enheters rättigheter och/eller egendom i samband med tjänsterna,
 • fullgöra den personuppgiftsansvariges rättsliga skyldigheter, och
 • andra liknande syften.

INNEHÅLLET I KUNDREGISTRET

Maatori Oy behandlar uppgifter för att upprätthålla tjänsten och kundregistret.

Maatori Oy behandlar, eller kan komma att behandla, information i följande kategorier:

 • Grundläggande kundinformation, t.ex. fullständigt namn, födelsedatum/org.nr, e-postadress, telefonnummer, adress, bosättningsland.
 • information som rör fakturering och inkasso
 • registrerings- och kundrelationsuppgifter, t.ex. de tjänster som tillhandahålls kunden, datum för deras användning, orderbekräftelser och andra liknande uppgifter
 • information om tillstånd och förbud, t.ex. tillstånd och förbud mot direktmarknadsföring
 • intressen och annan information som tillhandahålls av användaren
 • andra transaktionsuppgifter för tjänster

LAGRINGSTID

Övriga personuppgifter kommer att raderas när det inte längre finns något behov av att spara personuppgifterna. De personuppgifter som samlas in av webbplatsen i samband med auktionen raderas automatiskt varje år. De uppgifter som erhålls från registreringen av kunden kommer dock att sparas i högst fem (5) år från registreringsdatumet.

Om insamling och lagring av personuppgifter endast baseras på användarens samtycke, kommer personuppgifterna att raderas på användarens begäran.

REGELBUNDNA INFORMATIONSKÄLLOR

Personuppgifter samlas in från kunden med hjälp av personuppgiftsformulär som kunden fyller i när han eller hon använder den personuppgiftsansvariges tjänster eller annars direkt från kunden, från kontaktformulär på den personuppgiftsansvariges webbplats samt från kundnöjdhetsundersökningar och utlottningar. Dessutom samlas data in genom GA4 (Google Analytics 4) användarspårning.

Samtyckesbaserad information samlas in direkt från register eller källor som upprätthålls av kunden eller, med kundens samtycke, av en offentlig myndighet eller en tredje part.

UTLÄMNANDE AV INFORMATION / VEM KAN VI LÄMNA UT DIN INFORMATION TILL?

Den personuppgiftsansvarige kan lämna ut personuppgifter i den utsträckning det är tillåtet och krävs enligt tillämplig lag, för att fullgöra ett avtal mellan parterna eller för att fullgöra en väsentlig anknytning.

I den mån det är tillåtet enligt lag kan uppgifter även komma att överföras utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Överföringen utanför EU sker när du använder molntjänster som OneDrive, iCloud, Google Drive eller Dropbox.

Information lämnas ut till offentliga myndigheter i de fall som krävs enligt lag.

Den personuppgiftsansvarige kan också lämna ut uppgifter till tredje part på grundval av användarens separata skriftliga samtycke.

Vid outsourcing av den personuppgiftsansvariges IT-hantering kan personuppgifter även behandlas av den personuppgiftsansvariges underleverantörer, men endast för den personuppgiftsansvariges räkning.

SKYDD AV REGISTRET

Endast de anställda hos den personuppgiftsansvarige och anställda hos underleverantörer som behöver tillgång till uppgifterna för att kunna utföra sina arbetsrelaterade uppgifter. Informationen samlas in i tjänstens databaser, som skyddas av brandväggar, lösenord och andra tekniska medel. Databaserna finns i låsta och bevakade lokaler och endast vissa förutbestämda personer har tillgång till uppgifterna. Användardata lagras elektroniskt.

I den mån personuppgifter behandlas för den personuppgiftsansvariges räkning av en underleverantör, har avtal mellan den personuppgiftsansvarige och underleverantören säkerställt att lämpliga skyddsåtgärder finns på plats och att behandlingen av personuppgifter följer dataskyddslagstiftningen.

KUNDRÄTTIGHETER

Kunden har rätt att kontrollera vilka uppgifter om honom/henne som finns lagrade i kundregistret. Kunden ska lämna in begäran om granskning till den personuppgiftsansvarige skriftligen, på ett egenhändigt undertecknat formulär eller på ett dokument som bestyrkts på motsvarande sätt, eller per e-post.

Den personuppgiftsansvarige ska förse kunden med ovanstående information inom 30 dagar efter begäran om inspektion.

Kunden har rätt att få de kunduppgifter som rör honom/henne överförda till tredje part i ett strukturerat och allmänt använt maskinläsbart format. Den personuppgiftsansvarige kommer dock att lagra de överförda uppgifterna i enlighet med denna dataskyddsbeskrivning.

Kunden har rätt att rätta de personuppgifter som finns lagrade i personregistret om honom/henne, i den mån de är felaktiga. Kunden har rätt att motsätta sig behandling av personuppgifter som gäller honom eller henne för direktmarknadsföring, distansförsäljning och annan direktförsäljning, marknadsundersökningar, opinionsmätningar och utveckling av den personuppgiftsansvariges affärsverksamhet och att begränsa behandlingen av personuppgifter som gäller honom eller henne samt rätt att få redan registrerade personuppgifter som gäller honom eller henne raderade för ovan nämnda ändamål, även om behandlingen i övrigt är motiverad.

Om uppgifterna i registret grundar sig på kundens samtycke, kan samtycket när som helst återkallas genom att meddela detta till den personuppgiftsansvariges representant som nämns i detta meddelande. På begäran raderas alla uppgifter som inte ska eller kan lagras enligt lag eller på andra grunder som anges i denna dataskyddsbeskrivning.

Begäran om granskning, rättelse eller andra förfrågningar kan göras genom att skriftligen kontakta den personuppgiftsansvariges kundtjänst med hjälp av de kontaktuppgifter som anges i detta meddelande. Kunden har rätt att hänskjuta ärendet till dataombudsmannen om den personuppgiftsansvarige inte följer användarens begäran om rättelse eller annan begäran.

PROFILERING OCH AUTOMATISERAT BESLUTSFATTANDE

Den personuppgiftsansvarige använder inte personuppgifter för profilering eller automatiserat beslutsfattande.

COOKIES

Vi använder cookies på våra webbplatser. Genom att använda vår webbplats samtycker du till att vi använder cookies. En cookie är en liten textfil som en dator, telefon eller surfplatta lagrar på en webbplatsanvändares enhet. I enlighet med det cookiemeddelande som visas för en ny användare av tjänsten förutsätter användningen av cookiedata att användaren har godkänt cookies genom att använda vår onlinetjänst. Användningen av cookies är vanligt förekommande på de flesta webbplatser.

Vi använder cookies:

 • för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen,
 • för att komma ihåg dina personliga inställningar,
 • för att tillhandahålla relevant innehåll och information,
 • för at säkerställa webbplatsens säkerhet, och
 • för att samla in statistik om användningen av vår webbplats och för att mäta effektiviteten i annonseringen.

Du kan tömma dina cookies i webbläsarinställningarna för den enhet du använder. Detta kommer att ändra den identifierare som används för att samla in information om dig. Du har också möjlighet att blockera cookies helt och hållet genom att ändra webbläsarinställningarna på den enhet du använder. Blockering av cookies kan påverka funktionaliteten av våra tjänster. Om du väljer att blockera cookies kan det hända att du inte kan dra full nytta av de onlinetjänster vi erbjuder.

Cookies kan också användas för att förbättra säkerheten genom Google reCAPTCHA. Mer information och Googles dataskyddsbeskrivning för reCAPTCHA finns på:https://policies.google.com/.

Spårning av användare

Våra webbplatser kan använda ett spårningsprogram, till exempel Google Analytics, som gör det möjligt för oss att få information om dina rörelser på våra webbplatser. För detta ändamål använder spårningsprogramvaran cookies, varigenom den information som genereras av cookies om din användning av webbplatsen överförs till och lagras av Google eller en liknande tjänsteleverantör. Vi använder IP-adresskryptering i alla spårningsprogram. För mer information om övervakningsprogram eller dess användning och användarvillkor, vänligen kontakta den personuppgiftsansvarige.

ÄNDRINGAR AV DATASKYDDSPOLICY

Den personuppgiftsansvarige är under ständig utveckling och kan behöva ändra och uppdatera sin integritetspolicy vid behov. Ändringar kan också grunda sig på ändringar i dataskyddslagstiftningen.

Om ändringarna innebär nya ändamål för behandlingen av personuppgifter eller på annat sätt ändras väsentligt, kommer den personuppgiftsansvarige att meddela detta i förväg och vid behov begära samtycke.