Maatori Oy Auktionsvillkor

1. Deltagande i auktionen, budgivning och bundenhet 

  • Du kan delta i auktionen elektroniskt på Maatori.fi efter att du har registrerat dig och godkänt villkoren.
  • Varje bud som lämnas i tjänsten är bindande till dess att ett högre accepterat bud lämnas i auktionen. Efter auktionens slut är endast det högsta budet bindande.
  • Maatori har rätt att acceptera eller förkasta det högsta bud som lämnats, om inte annat anges i annonsen. Maatori Oy strävar efter att meddela om det högsta budet godtas eller avböjs så snart som möjligt. Om det högsta budet inte godtas eller avböjs inom två (2) arbetsdagar efter auktionens slut är budet inte längre bindande för köparen.

2. Övriga villkor

  • Det är förbjudet att delta i en auktion utan avsikt att köpa, och Maatori Oy förbehåller sig rätten att ta bort bud som misstänks ha lagts av andra skäl än normal handel.
  • För varje auktion gäller också de försäljningsvillkor som anges och/eller hänvisas till i annonsen.

Maatori Oy har rätt att när som helst ändra dessa auktionsvillkor.

 

2. REGISTRERING I TJÄNSTEN

För att få tillgång till tjänsten krävs registrering.

Du måste lämna de uppgifter som begärs vid registreringen och dessa måste alltid vara korrekta och aktuella. Användaren måste vara myndig och ha full rättshandlingsförmåga. Användaren kan också vara en juridisk person. En person som agerar för en juridisk persons räkning måste ha lämplig behörighet att företräda den juridiska personen.

Användaren får endast ha ett (1) Användarnamn och konto i Tjänsten, såvida inte Tjänsteleverantören uttryckligen har beviljat Användaren mer än ett Användarnamn eller konto.

3. HANDEL

De villkor som gäller för varje Auktion framgår av den relevanta Auktionsannonsen och/eller de dokument som hänvisas till däri (såsom Auktionsvillkoren och Försäljningsvillkoren).

Köpeskillingen, betalningen av köpeskillingen samt övriga egenskaper och åtgärder som hänför sig till försäljningen och Objektet avtalas separat efter auktionen.

1) Köparen ska noggrant studera objektet och all information som tillhandahålls innan ett bud lämnas och avstå från att lämna ett bud om köparen inte har tillräcklig information om objektet (t.ex. förväntad livslängd, skick, slitage, uppgraderingsmöjligheter). Det är inte tillåtet att lämna ett bud utan att ha för avsikt att köpa.

– Säljaren är inte ansvarig för direkt eller indirekt skada eller följdskada och är inte heller skyldig att utge ersättning eller prisavdrag.

2) Betalning för varan måste ske i enlighet med de betalningsinstruktioner som säljaren tillhandahåller inom en (1) arbetsdag efter det att erbjudandet har godtagits (exempel: om erbjudandet godtas på måndag kl. 18.00 måste köpeskillingen betalas senast vid midnatt på tisdag).